articles
buy sex toys online
book store
book storebuy sex toysmen sex toys
 
 
 
Cosmicus  
0 reacties
Nieuwe impuls Vrijwilligerwerk voor en door de Jeugd
Öznur Gümüş 2007-09-19

Inleiding

Cosmicus staat een ideale wereld voor waarin wereldburgers harmonieus kunnen interfereren. Deze ideale wereld kan slechts bereikt worden door mensen die toegerust zijn met de nodige en juiste competenties waardoor zij hun omgeving kunnen benaderen met vertrouwen, interesse, tolerantie en respect. 


Door het toenemende belang van de media en de groeiende mobiliteit lijkt de wereld om ons heen steeds kleiner te worden. Ze ontwikkelt zich tot een ‘global village’. De media en de groeiende mobiliteit geven veranderingen op elk gebied meer tempo en een groter bereik. Elkaar steeds sneller opvolgende veranderingen bieden nieuwe mogelijkheden, maar hebben ook hun keerzijden. Grenzen vervagen, verschillende culturen komen vaker en intensiever met elkaar in contact, én mensen en samenlevingen gaan bewust of onbewust steeds meer met elkaar interacteren. Om hier adequaat en zinvol mee om te gaan, zijn sociale cohesie en betrokkenheid, ethisch verantwoordelijkheidsbesef, een vrije en kritische denkwijze en een universele visie op esthetiek en cultuur nodig.


Als vermaatschappelijkte organisatie vervult Cosmicus met haar deskundigheid en pro-activiteit een brugfunctie in het realiseren van eenheid in verscheidenheid, synergie, innovatie, interactie,  ontplooiing en dialoog in een ethisch verantwoorde samenleving. Zij is een voorloper en voorstander van diversiteit en besteedt ruime aandacht aan de realiteit van maatschappelijke pluriformiteit. Daardoor draagt zij tegelijkertijd bij aan de gemeenschappelijkheid en solidariteit in de samenleving. 


Onze vrijwilligers en wereldburgers stellen de zorg voor de mens centraal en richten zich op de betere toerusting van de mens, waarbij de opleiding en ontwikkeling van het individu essentieel zijn en betrekking hebben op zijn of haar gedrag, gevoel en gedachte. Onze vrijwilligers zetten zich voorts in voor de totstandkoming van acceptatie en begrip voor elkaar en zijn zich bewust van hun wereldburgerschap en verantwoordelijkheden. Om de daarbij benodigde kennis, houding en vaardigheden te verwerven en de interculturele competenties te ontwikkelen wil Cosmicus gelegenheid bieden aan diegenen die zich vanuit dat idee willen ontplooien in en voor de samenleving. 


Project

Mede vanuit het perspectief tot bijdragen aan een maatschappelijk probleem is het project ‘nieuwe impuls vrijwilligerswerk voor en door jeugd’ in het leven geroepen. Dit project is opgezet en uitgevoerd in samenwerking met lokale migranten organisaties. Hierbij is er gelet op de openheid van organisaties, de vooruitstrevendheid, de bereidheid om samen te werken en het draagvlak, bereik en de bekendheid die zij hebben bij de jongeren en binnen de gemeenschap. Alle deelnemende organisaties aan het project zijn actief op het gebied van onderwijs en welzijn. Het zijn allemaal vrijwilligersorganisaties en de diensten binnen deze organisatie worden voor 95 tot 100 procent uitgevoerd door vrijwilligers. De diensten bestaan voornamelijk uit huiswerkbegeleiding, mentoring, begeleid wonen, informatiebijeenkomsten, sociale activeringen en taalcursussen. Al deze activiteiten worden door vrijwilligers uitgevoerd. De primaire doelgroep van deze organisaties wordt gevormd door jeugdigen.


Het doel van het project was tweedelig. Ten eerste wilden we door het ontwikkelen van een nieuwe aanpak het aantal actieve vrijwilligers binnen Cosmicus en lokale organisaties stimuleren. Ten tweede het imago van vrijwilligerswerk binnen ‘allochtone gelederen positief stemmen aan de hand van een actief gevoerd vrijwilligersbeleid. Uit het onderzoek van regioplan waarbij aan de hand van grootschalige enquête onder vier steden onderzocht is in hoeverre allochtonen deelnemen aan vrijwilligerswerk, kwam naar voren dat allochtonen minder vaak actief zijn binnen het georganiseerd vrijwilligerswerk, maar dat ze daarnaast wel veel vrijwillige inzet binnen eigen kring plegen. Van een aansluiting bij het reguliere vrijwilligerswerk is echter maar in beperkte mate sprake. In het onderzoek wordt onbekendheid van allochtonen met het fenomeen vrijwilligerswerk als een belangrijk knelpunt beschouwd. Daarnaast blijkt dat niet alle organisaties over voldoende tijd en kennis beschikken om succesvol allochtone vrijwilligers te kunnen werven. Ook wordt de behoefte aan diversifiëren van het vrijwilligersbestand niet altijd breed gedragen in de organisatie. In een ander onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut dat in opdracht van de gemeente Rotterdam is uitgevoerd en de titel ‘Het Middenveld als smeltkroes?’ draagt, wordt de noodzaak naar voren gebracht van brede deelname door zowel autochtonen als allochtonen aan het maatschappelijk middenveld. Het rapport bespreekt de rol van de gemeente en van ondersteuningsorganisaties bij het bevorderen van participatie en de inzet voor vrijwilligerswerk in een multiculturele samenleving. Een ander voorbeeld en onderzoek van het Instituut heeft betrekking op de constatering van verschillende politici en beleidsmakers dat de samenleving behoefte heeft aan een vorm van sociale dienstverlening. Het idee is dat jongeren een jaar lang maatschappelijke taken op zich nemen en ondertussen diverse competenties verwerven. De onderzoekers doen suggesties hoe een Sociaal Jaar in het Nederlandse bestel is te realiseren. 


Slotmanifestatie

Stichting Cosmicus en de samenwerkingspartners zijn sterk afhankelijk van vrijwilligers. Vrijwilligers vormen de kern voor de activiteiten van deze organisaties. Ondanks het belang van vrijwilligers voor het bestaan en het voortbestaan van deze organisaties, blijkt er toch geen beleid te zijn om vrijwilligers binnen te halen, te begeleiden, te belonen, te behouden, toe te leiden naar andere functies binnen de organisatie of naar andere organisaties. Primair vormden jongeren van Turkse afkomst en secundair jongeren van andere etniciteiten de doelgroep. Hoe het project in de praktijk tot uiting is gekomen is tijdens de slotmanifestatie aan de hand van de goodpracticevoorbeelden gepresenteerd. De sprekers hebben met hun expertise en presentatie ingehaakt op het fenomeen vrijwilligerswerk. De inleiding op deze dag is verzorgd door professor Lucas Meijs, bijzonder hoogleraar RSM Erasmus University met de leeropdracht Vrijwilligerswerk, civil society en ondernemingen. Zijn proefschrift met de titel ‘'Management van vrijwilligersorganisaties' gaat in op het feit dat binnen vrijwilligerswerk goed management onontbeerlijk is. Het onderzoek is gebaseerd op case-research bij drie landelijke vrijwilligersorganisaties met afdelingen in heel Nederland. In zijn onderzoek constateert hij dat de speciale problemen van management van vrijwilligers(organisaties) grotendeels worden veroorzaakt doordat de relatie anders is dan die bij beroepskrachten en een organisatie. Op basis van dat verschil komt Meijs in zijn proefschrift tot de uitwerking van enkele karakteristieke organisatieproblemen en een specifieke besturingsbenadering voor (landelijke) vrijwilligersorganisaties. Jantine Kriens , wethouder Volksgezondheid, Welzijn en Maatschappelijke Opvang te Rotterdam met als beleidsthema’s Verzakelijking welzijnssector, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Volksgezondheid, Armoede  en plan van aanpak maatschappelijke opvang heeft tevens haar bijdrage geleverd aan de discussie. Haar grootste uitdaging binnen haar werk is het betrekken van alle Rotterdammers bij de stad en het geven van de jeugd een toekomst. De goodpracticevoorbeelden zijn gepresenteerd door dhr. Alici en dhr. Taskan. De verdieping en inhoud van het project is tijdens deze twee voorbeelden aan de orde gekomen. Tot slot heeft het pantomimeoptreden van de leerlingen van het Cosmicus College voor een passende afsluiting geleid, waarna het project onder het genot van een drankje en hapje is afgesloten. Het plan zal eind mei openbaar worden gemaakt, waarna het bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is gepresenteerd.


Öznur Gümüs

 
  Beoordeel artikel Reageer op artikel