articles
buy sex toys online
book store
book storebuy sex toysmen sex toys
 
 
 
Overige  
0 reacties
Ten geleide
Mr. Bert Poelert 2007-09-19

De demografische samenstelling van de Nederlandse bevolking is aan verandering onderhevig en heeft ertoe geleid dat de laatste decennia veel aandacht is voor diversiteit binnen de Nederlandse Politie.  Immers, een politiekorps waarin mannen en vrouwen van verschillende etnische identiteiten werken, geeft ook burgers van verschillende identiteiten het vertrouwen dat de politie er ook voor allen is en de politie oog heeft voor verscheidenheid in de samenleving. 


Het werven en het behouden van politiemensen met een niet-Nederlandse achtergrond kent bij de Nederlandse politiekorpsen al een lange historie. Er was een brede, langdurige politieke druk vanuit het parlement, vooral vertaald in percentages. In sommige korpsen, vooral in de randstad werden intensive wervingsprojecten opgestart. Ondanks deze inspanningen lukt het de politie echter maar mondjesmaat om medewerkers uit etnische minderheidsgroepen aan te stellen en met name de uitstroom onder deze groepen te minimaliseren. Al enige jaren blijft het percentage politiemedewerkers met een niet-Nederlandse achtergrond zo rond de zeven procent schommelen. Het blijkt dus moeilijk te zijn om allochtonen groepen, als ze eenmaal ‘binnen zijn’, binnen te houden. 


De laatste jaren is diversiteit binnen de politieorganisatie een business-issue geworden en wordt daarmee gezien als een weg om zo efficiënt en effectief de doelstellingen van de politieorganisatie te behalen. Diversiteit richt zich daarbij op kwaliteiten, talenten en verdiensten van de medewerkers en is een van de parameters van het alledaagse politiewerk. Daarom voelt de politie de noodzaak voor meer diversiteit in de personele samenstelling en spant zich steeds meer in om de werving en het behoud van deze doelgroepen te bevorderen. 


Door veel ervaring en goed onderzoek worden de kennis en kunde thans bijeen gesprokkeld die van meerwaarde zullen zijn voor de diversiteitsontwikkeling binnen de Nederlandse Politie. De inhoud van dit boekwerk vergroot het arsenaal benodigde inzichten. Dit goed uitgevoerde onderzoek naar acculturatieprocessen onder allochtone politiemedewerkers geeft zo weer meer inzicht in de gevoelens en gedachten bij specifieke groepen wat betreft hun werktevredenheid en toekomstperspectieven. Kennisneming ervan leidt tot meer begrip en effectiever handelen bij de instroom, doorstroom en behoud van verschillende etnische groepen. Echter, nadere studie behoeft of werktevredenheid en toekomstperspectieven van autochtone medewerkers afwijkend zijn van allochtone politiemedewerkers.


Het LECD, Landelijk Expertisecentrum Diversiteit voor de politiebranche, is uitermate blij dat zij, de onderzoekster Saniye Celik, heeft kunnen ondersteunen, zowel bij haar onderzoek als bij de uitgave van deze publicatie. 


Eigen onderzoek binnen de politie en zeker door een medewerker diversiteit in een korps is een voorbeeldtraject van een echte nieuwsgierige, lerende organisatie. Als dit veel vaker zou gebeuren, zou de politie als gehele branche zich nog sneller kunnen ontwikkelen tot een betere werkgever voor veel doelgroepen met specifieke competenties. 


Mr. Bert Poelert

Hoofdcommissaris van politie

Directeur Landelijk Expertisecentrum Diversiteit

Politieacademie

Apeldoorn

 
  Beoordeel artikel Reageer op artikel