articles
buy sex toys online
book store
book storebuy sex toysmen sex toys
 
 
 
Interview  
0 reacties
Onderwijs: Cosmicus College
Janneke Oude Alink 2007-09-19

1. Wie is ‘Janneke Oude Alink’? 


“Ik ben iemand die erg vanuit de inhoud redeneert, en ben misschien wel meer bestuurder dan politica. Kijkend naar de interventies die werken om problemen op te lossen. Ik ben ook iemand van de lange adem. Ik verkies ook langlopende projecten boven korte termijn projecten. Jammer genoeg is dit lang niet altijd mogelijk.”


2. De ambitie van het nieuwe college is  ‘Hengelo maken we samen, zichtbaar, beter’. Het nieuwe college kiest in zijn verbeteraanpak voor vier centrale thema’s: De ondernemende stad,  De ongedeelde stad,  De open stad en De ontspannen stad. Kunt u uitleggen waarom het beleid zich rond deze thema’s concentreert?


“Het college wil heel graag de aandacht focussen op het “inhoud geven aan de stad en het leven van de mensen”, Het College wil graag een sociale impuls geven door een pakket van maatregelen. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn: dat iedereen moet kunnen participeren in de samenleving, dat de economie daarbij een belangrijke bouwsteen is evenals het voorkomen van uitval. We willen ons daar ook volledig voor inzetten.  Dan kun je denken aan werkgelegenheid, maatschappelijk participatie, vergroting scholingskansen en wijkeconomie.” 


3. U heeft onder andere de  portefeuilles Jeugdzaken, Onderwijs ,Welzijn,  Diversiteitbeleid (emancipatie en minderhedenbeleid) en Inburgering. Onderwijs is een veelbesproken onderwerp. Er wordt veelvuldig met nieuwe leermethoden, zoals ‘nieuw leren’, competentiegericht onderwijs, leven lang leren, etc. geëxperimenteerd. Dit met het oogpunt op het bieden van gelijke kansen en opvangen van achterstanden. In uw programma en beleid spreekt u over het brede school aanpak en oplossen van segregatie in het onderwijs. Kunt u dit toelichten? En welke stappen wilt u nemen om segregatie tegen te gaan en/of op te lossen?


“Om even met de deur in huis te vallen, ik kan segregatie niet oplossen. Het beterft een zeer lastig en complex probleem dat niet eenvoudig op te lossen is. Een aanpak die kan bijdragen aan is de brede schoolaanpak.  Een smanewerkingsnetwerk op wijkniveau van onderwijs, welzijn, zorg, sport  voor ouders, kinderen, jongeren. Inzetten op kansen en mogelijkheden van mensen. Samenwerking creert nieuwe mogelijkheden in de wijk. Dit zijn wel manieren om segregatie tegen te gaan. In Hengelo wordt ook samenegwerkt met het Platform Allochtone Ouders, om ouders meer te betrekken bij het onderwijs van hun kinderen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een Lokaal Edukatieve Agenda met veel organisaties en het onderwijs. Om segregatie tegen te gaan zijn veel verschillende maatregelen nodig en ook weer en langdurige inzet van de gemeente en organisaties. Draanaast willen wij werken vanuit de diversiteitsgedachte, binden en verbinden van mensen. Dit vanuit de veronderstelling dat bij verbinden van sterke punten van diverse groepen en mensen, er samenwerking en respect voor elkaar onstaat. Diversiteitsdenken, inde zin van ontwikkeling van kansen is een benadering die noodzakelijk is in een pluriforme en multiculturele samenleving. Nog steeds wordt er te vaak vanuit het negatieve gedacht, te weinig zien wij de positieve veranderingen. Vanuit de verschillende groepen zelf verwacht is overigens ook een bijdragen aan het veranderen van de negatieve beeldvorming.”


4. Even voortbordurend op uw beleid. Als Stichting Cosmicus verzorgen we een drietal trainingen met betrekking tot het onderwerp mentoring in het vmbo aan dertigtal mentoren die binnenkort binnen het vmbo in uw gemeente zullen worden ingezet.  Welke beweegredenen heeft u om dit traject op te starten? En om zelf als mentor op te treden?


“Mijn beweegreden om als mentor op te treden zijn dat jongeren een duwtje in de rug kunnen gebruiken en meer gebruik maken van eigen capaciteiten en mogelijkheden.  Jongeren in de puberleeftijd kunnen dit nodig hebben en als je even niet lekker in je vel zit ben je extra kwetsbaar. Door wat extra aandacht kunnen jongeren soms “binnenboord blijven”, zodat ze hun school afmaken en het  weer plezier krijgen in het naar school gaan. Ik vind het ook fantastisch dat er zoveel mensen bereid zijn om  mentor te worden en jongeren te helpen. Zo kan je mensen met elkaar in contact brengen die elkaar anders nooit hadden ontmoet. Zo kan er iets groeien waarvan je zegt nou dit is waar het om gaat. Het gaat om het daadwerkelijk contact tussen mensen, dat hoeft niet groots te zijn, als jongeren zeggen dat dit een ervaring is waarvan ze meer zelfvertrouwen hebben gekregen en nooit meer zullen vergeten, is dat voldoende. Ik ben zelf ook mentor van een jongere en probeer haar zoveel mogelijk te begeleiden. Alleen het nadeel van wethouder zijn is dat je soms tijdgebrek hebt. Het is een grote verantwoordelijkheid die je aangaat.”


5. Ook het jeugd en gezin krijgt aandacht in uw programma. Het jeugd wordt verweten ‘passief’ te zijn. De geluiden rijzen op vanuit ‘Den Haag’ om het jeugd actief bij de samenleving te betrekken aan de hand van maatschappelijke stages. In uw beleidsprogramma ‘Mens in ontwikkeling’ wilt u het jeugd meer betrekken bij en mede verantwoordelijk laten zijn voor ontwikkelingen en activiteiten in hun omgeving. Sociale samenhang en maatschappelijke ondersteuning vormen uw keyfactors. Welke concrete projecten zijn er tot nu toe geïnitieerd? 


“Het is zo dat wij bezig zijn met programma’s in de wijken voor kinderen, jongeren, ouders, wijkbewoners die moeten bijdragen aan paricipatie van iedereen.

De inzet is ook gericht op het meer betrekken van  jongeren  bij het maken van plannen en activiteiten. meer betrokken te laten raken met activiteiten, wat ze zelf willen doen. Een voorbeeld van het raadplegien van jongeren is Effe Jossen in de wijk Slangenbeek. Jongeren zijn  heel actief, er zijn genoeg jongeren die vrijwilliger zijn. Wat ik heel leuk vind is dat we onlangs een jongerendebat hebben gehad waarin jongeren hun mening geven over maatschappelijke stage, voors en tegens. Dat zijn geweldige activiteiten om jongeren zelf na te laten denken. Er is een hele groep die zegt: “ik heb zoveel te doen wat moet ik ermee”. De andere groep zegt weer dat je er heel veel van leert en je er verantwoordelijk van wordt. Qua activiteiten, jeugd en jongerenwerk, en nadenken over hoe we jongeren kunnen laten betrekken zijn we druk mee bezig en daar doen we dan ook veel aan.”


6. Emancipatie staat ook binnen uw gemeente hoog op de agenda. ‘Emancipatie begint met arbeids-en maatschappelijke participatie’ staat als uitgangspunt in uw collegeprogramma vermeld. Het Rijk wilt de wet inburgering doorvoeren, waarbij een grote financiële last bij de inburgeraar wordt gelegd. Voorziet u na volledige aanname van deze wet door het Rijk stagnatie in de emancipatie van zwakkere groepen, voornamelijk nieuwe Nederlanders?


“Ik maak me daar wel zorgen over, met name over het feit dat mensen zelf veel zaken moeten gaan regelen en er zelf verantwoordelijk voor zijn.  Het is niet altijd gemakkelijk voor mensen om de weg te vinden. In de gemeente Hengelo proberen we dit wel op te pakken door mensen goed te informeren en te verwijzen. Ondanks dat moeten we afwachten hoe de wet in de praktijk zal uitwerken. Er zullen diverse partijen taallessen gaan aanbieden, zorg is wel de kwaliteit.e Ik ben heel benieuwd hoe dat uitpakt, ik ben heel benieuwd of de mensen de verantwoordelijkheid kunnen dragen. Daar heb ik vraagtekens bij. Maar goed, de wet is er, ik heb laatst in een raadscommissie ook gezegd: “ik kan nu de wet niet veranderen, hier in Hengelo. We moeten daar gewoon mee aan het werk.” Wat ik wel belangrijk vindt is dat wij de aanpak in Hengelo gaan evalueren in 2008. Op basis van deze evaluatie kun je veranderingen doorvoeren en zichtbaar maken hoe de wet uitpakt in de parktijk.of dingen zichtbaar maken. Vooral voor de mensen die minder vaardig zijn.”


7. Allochtonen wordt verweten dat ze niet voldoende effort steken in de deelname binnen de maatschappij aan de hand van vrijwilligerswerk, buurtactiviteiten, scholing van hun kinderen, etc.  In uw programma streeft u ernaar door ‘in gesprek met elkaar’ te gaan beleid samen te stellen. Wanneer is iemand volgens u voldoende geïntegreerd, met andere woorden wat zijn uw maatstaven voor integratie, en hoe wilt u de integratie van nieuwe Nederlanders bevorderen?


“Ik wil andere uitgangspunten kiezen, en dat is diversiteit.je volledig aangepast moet zijn in de Nederlandse samenleving, de  Integratie verondersteld dat samenleveing is divers, multi-cultureel. Wie integreert eigenlijk waarin.. Ik vind het lastig om mensen langs een meetlaat te leggen en te zeggen dat hij/zij is wel of niet voldoende geïntegreerd. Wat ik wel verwacht van mensen en dat verwacht ik ook van mezelf, dat je je inzet en je steentje bijdragen, verantwoordelijkheid neemt en kansen benut.De gemeente zet zich in om mensen te steunen om te kunnen participeren en spant  zich in om samen met verschillende organisaties uitval te voorkomen. Wij zorgen voor goede voorzieningen bijv. de voorschoolse voorzieningen, welzijn, zorg  en investeren in de stad. Kortom we gaan investeren in mensen. En daar vraag ik wel wat voor terug, in die zin van: Kom op, je doet ertoe!”


8. U wilt gedurende uw termijn investeren in talent. Hoe wilt u dit aanpakken en heeft u reeds een specifiek beleid uiteengezet?


“Ons beleid wordt de lokaal educatieve agenda, jeudgbeleid, investeren in de sociale infrastructuur van de stad.Het beleid bijvoorbeeld op het gebeid van educatie, maximaal gebruik maken van de middelen en dit inzichtelijk maken voor de raad. Blijven investeren in mensen en hun mogelijkheden om te zorgen dat mensen mee kunnen doen.  Het huidige budget voor educatie is echter wel  minder dan noodzakelijk vanwege de veranderingen als gevolg van de  Wet inburgering. Budgetten zijn overgeheveld van rijkswege van eduactie naar inburgering. Dat maakt het soms niet zo eenvoudig om aan de vraag naar educatie te voldoen. Voor beleid is het belangrijk dat je een visie hebt, dan moet je mensen enthousiast maken en zorgen dat er middelen komen. In ons college hebben we behoorlijk wat geld uitgetrokken voor jeugdbeleid, centrum voor jeugd en gezin, investeren in welzijn en werkgelegenheid. Al met al denk ik dat dit college toch wel een impuls geeft aan de sociale infrastructuur van de stad.”

 
  Beoordeel artikel Reageer op artikel